Jeżeli chcesz dodać pola do wprowadzania danych lub filtry dynamiczne użyj do tego komponentu pola formularza. Zacznij od wprowadzenia nazwy, wyświetli się ona w środku pola i określ typ danych jakie ma przyjmować (Tekst, Liczba, Data, Wartość logiczna).

Pole Wyświetlaj dane umożliwia wprowadzenie domyślnej wartości wprowadzonej w to pole, natomiast Wyświetlaj atrybut pozwala na wybranie przekazanego z innego ekranu atrybutu.


W polu Wyświetlaj dane możesz też wyświetlić kilka atrybutów na raz zaczynając pisać od @.

Poniżej możesz określić wygląd pola wybierając kolor tekstu i obramowania oraz jego rozmiar.

Następnie w części Widoczny gdy możesz ustawić kiedy to pole ma się pokazać wprowadzając warunek.

Sekcja Warunki poprawności pozwala zweryfikować czy wprowadzone dane są odpowiednie. Możesz wybrać sześć różnych weryfikacji. Poniżej warunku znajduje się pole do wprowadzenia komunikatu dla poprawnego pola i błędnego. Pola te mogą być puste.